RTI Drafting Service's

ग्रामपंचायत

1) आपल्या ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या सर्व बँक खात्यांचे चालू वर्षाचे STATEMENT मिळवा. 2) आपल्या ग्रामपंचायत कार्यालयाचा ग्रामविकास आराखडा मिळवा. 3) चालू व पूर्ण झालेल्या कामाची यादी मिळवा. आपल्याला वरील माहिती खालील फॉर्म भरल्यावर WhatsApp नंबर वर 6 ते 24 तासात PDF FILE स्वरूपात मिळेल..

Rs.149

ग्रामपंचायत

ग्रामपंचायत कार्यालयाशी संबंधित महत्त्व पूर्ण 45+ माहिती अधिकार अर्ज नमुने.. यादी साठी येथे क्लिक करा... सोबत, माहिती अधिकार कायदा व महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालयीन निर्णय व इतर तपशिल, ईमेल द्वारा मिळवा...

नगर परिषद

नगर परिषद कार्यालयाशी संबंधित 75+ माहिती अधिकार अर्ज नमुने.. सोबत, माहिती अधिकार कायदा व महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालयीन निर्णय व इतर तपशिल, ईमेल द्वारा मिळवा..

महामार्ग/ रस्ते विकास काम

रस्ते विकास कामाशी संबंधित 10+ माहिती अधिकार अर्ज नमुने... सोबत, माहिती अधिकार कायदा व महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालयीन निर्णय व इतर तपशिल, ईमेल द्वारा मिळवा..

सार्वजनिक व वयक्तिक

सार्वजनिक व वयक्तिक हिताशी संबंधित 25+ माहिती अधिकार अर्ज नमुने.. सोबत, माहिती अधिकार कायदा व महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालयीन निर्णय व इतर तपशिल, ईमेल द्वारा मिळवा..

स्वस्त धान्य दुकान योजने निहाय लाभार्थी यादी

1) आपल्या गावातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानांची रेशन लाभार्थी यादी मिळवा..! 2) रेशन यादी चा नमूना यादी साठी फॉर्म भरा यावर क्लिक केल्यावर दिसेल..! आपल्याला वरील माहिती खालील फॉर्म भरल्यावर WhatsApp नंबर वर 6 ते 24 तासात EXCEL/ PDF FILE स्वरूपात मिळेल..

Rs.149

M-RTI-1

कार्यालयाने कार्यालयाशी संबंधित स्वतः प्रसिध्द करावयाची माहिती मिळवा. अर्ज ईमेल द्वारा मिळवा..

Rs.35

M-RTI-2

अर्ज/तक्रार/निवेदन याच्यावर केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील मिळवा.आपण दाखल केलेल्या तक्रार ,निवेदन अर्जावर कार्यवाही झालेली नसल्यास, या अर्जाद्वारे केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील मागवा. सदर अर्जाचा संदर्भ द्यावा.व दाखल केलेल्या तक्रार,निवेदन याची झेरॉक्स सोबत जोडावी, अर्ज ईमेल द्वारा मिळवा..

Rs.35

M-RTI-3

FIR/NCR वर केलेल्या कार्यवाही चा तपशील मिळवा. सदर अर्ज संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांचे कडे दाखल करावा किंवा जेथे FIR/NCR दाखल केलेली आहे तेथे पण अर्ज दाखल करू शकतात. अर्ज ईमेल द्वारा मिळवा..

Rs.35

M-RTI-4

आमदार / खासदार किंवा इतर विकास निधी शी संबंधित माहिती मिळवा.आमदार/खासदार विकास निधिशी संबंधित माहिती मागावा. अर्ज ईमेल द्वारा मिळवा..

Rs.35

M-RTI-5

विकास कामाचे अंदाजपत्रक मिळवा. (Estimate copy) विकास काम ज्या कार्यालयामार्फत करण्यात येत आहे त्यांच्याकडे अर्ज सादर करावा. ज्या कामाचे अंदाज पत्रक हवे आहे त्याचा स्पष्ट उल्लेख करावा. अर्ज ईमेल द्वारा मिळवा...

Rs.35

M-RTI-6

मोजमाप पुस्तकाची प्रत मिळवा (MB). ज्या कार्यालयाच्या नियंत्रणात विकास काम करण्यात येत आहे तेथे अर्ज सादर करावा, अर्ज ईमेल द्वारा मिळवा..

Rs.35

M-RTI-7

कार्यालयाचा अंतर्गत लेखा परीक्षण अहवाल मिळवा.शक्यतो प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण यांचे लेखा परिक्षण होते. त्यामध्ये सर्व आर्थिक व महत्त्वपुर्ण बाबींचा समावेश असतो. अर्ज ईमेल द्वारा मिळवा..

Rs.35

M-RTI-8

विविध योजनांशी संबंधित माहिती मिळवा. योजना ज्या कार्यालयामार्फत राबवण्यात येईल त्या कार्यालया त अर्ज दाखल करू शकता माहितीचा विषय यामध्ये आपल्याला हव्या असलेल्या योजनांचे नाव लिहावे. व त्यामध्ये आपल्या सोई नुसार बदल करायचा असल्यास तो करावा. अर्ज ईमेल द्वारा मिळवा..

Rs.35

M-RTI-9

ग्रामपंचायत दस्तऐवज यांचे निरीक्षण. १)सामान्य रोकड नोंदवही. २)प्रमाणके/देयके नोंदवही. ३)साठा लेखा नोंदवही. ४)कामाचा अंदाज व मोजमाप नोंदवही. अर्ज ईमेल द्वारा मिळवा..

Rs.35

M-RTI-10

स्वस्त धान्य लाभार्थी यादी व इतर तपशील यामध्ये कार्डधारकाना देण्यात येणाऱ्या लाभाचा अधिक तपशील मिळवा. व त्यासंबंधी विविध दस्तऐवज यांची माहिती मिळवा. अर्ज ईमेल द्वारा मिळवा..

Rs.35

M-RTI-11

विकास कामाचा तपशील मिळवा यामध्ये शासकीय कार्यालयाने केलेल्या कामाची माहिती मिळवा, विकास कामाचे नाव माहीत असणे आवश्यक आहे. अर्ज ईमेल द्वारा मिळवा..

Rs.35

M-RTI-12

विकास कामांची यादी व इतर माहिती मिळवा. यामध्ये शासकीय कार्यालयाने केलेल्या सर्व विकास कामांची सविस्तर माहिती मिळवा. अर्ज ईमेल द्वारा मिळवा..

Rs.35

M-RTI-13

स्वस्त धान्य दुकान यांची सामाजिक अंकेक्षनाची प्रत मिळवा. सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) चे लाभ.१) रेशनकार्डधारकांना व गावकर्यांना पुरवठा विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची माहिती उपलब्ध होईल. अर्ज ईमेल द्वारा मिळवा..

Rs.35

M-RTI-14

ग्रामसभा इतिवृत्ताची माहिती मिळेल,ग्रामसभेत घेतलेल्या ठरावाची माहिती मिळेल,ग्रामसभेत उपस्थितांची माहिती मिळेल. अर्ज ईमेल द्वारा मिळवा..

Rs.35

M-RTI-15

निविदा बाबत तपशिल मिळवा.सदर अर्ज अश्या सार्वजनिक प्राधिकरणात दाखल करू शकतात.जेथे निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येते. अर्ज ईमेल द्वारा मिळवा..

Rs.35

M-RTI-16

रस्ते कामांची माहिती मिळवा.यामध्ये कामांची यादी, अंदाजपत्रक व मोजमाप पुस्तकाची प्रत मिळवा. अर्ज ईमेल द्वारा मिळवा..

Rs.35

M-RTI-17

ग्रंथालय बाबत माहिती मिळवा यामध्ये अस्तित्वात असलेल्या सार्वजनिक ग्रंथालय यांची माहिती मिळवा. अर्ज ईमेल द्वारा मिळवा..

Rs.35

M-RTI-18

नोंदणीकृत सावकारांबद्दल माहिती मिळवा. नोंदणीकृत सावकारांची माहिती, अवैध्य सावकारीला आळा घालण्यासाठी केलेल्या उपाय योजनांचा तपशिल मिळवा. अर्ज ईमेल द्वारा मिळवा..

Rs.35

M-RTI-19

संचिकेची/फाईल ची प्रत मिळवा अर्ज ईमेल द्वारा मिळवा..

Rs.35

M-RTI-20

उत्तर पत्रिकेची प्रत मिळवा अर्ज ईमेल द्वारा ..मिळवा..

Rs.35

M-RTI-21

सेवा पुस्तिका (अधिकारी कर्मचारी यांच्या सेवा विषयक बाबींचा तपशिल मिळवा) अर्ज ईमेल द्वारा मिळवा..

Rs.35

M-RTI-22

M-RTI-22 प्रलंबित फेरफार बाबतचा तपशिल अर्ज ईमेल द्वारा मिळवा..

Rs.35

M-RTI-23

M-RTI-23 नोंदवही, दस्तऐवज, फाईल चे निरक्षण मिळवा अर्ज ईमेल द्वारा मिळवा..

Rs.35