RTI Drafting Service's

9 ग्रामपंचायत दस्तऐवज यांचे निरीक्षण

35.00

Category:

ग्रामपंचायत दस्तऐवज यांचे निरीक्षण. १)सामान्य रोकड नोंदवही. २)प्रमाणके/देयके नोंदवही. ३)साठा लेखा नोंदवही. ४)कामाचा अंदाज व मोजमाप नोंदवही. अर्ज ईमेल द्वारा मिळवा..

Word/Documents फाईल स्वरूपात

वैधता 2 वर्ष