RTI Drafting

माहिती अधिकार अर्ज मसुदा शुल्क

RTI application format pricing

माहिती अधिकार अर्ज /जोडपत्र अ मसुदा शुल्क 99 रुपये

प्रथम अपील/जोडपत्र ब मसुदा शुल्क 149 रुपये

द्वितीय अपील/जोडपत्र क मसुदा शुल्क 199 रुपये

प्रतिसाद न मिळाल्यास/ माहिती न मिळाल्यास कलम 18 अन्वये तक्रार दाखल करायची असल्यास मसुदा शुल्क 199 रुपये


आमच्या मार्फत/निनावी माहिती अधिकार अर्ज मसुदा+दाखल करण्याचे शुल्क RTI application format pricing

निनावी माहिती अधिकार अर्ज जोडपत्र शुल्क 499 रुपये

 प्रथम अपील/जोडपत्र ब शुल्क 499 रुपये

 द्वितीय अपील/जोडपत्र क शुल्क 499 रुपये

प्रतिसाद न मिळाल्यास/ माहिती न मिळाल्यास कलम 18 अन्वये निनावी तक्रार दाखल करायची असल्यास मसुदा + दाखल शुल्क 499 रुपये


सार्वजनिक व वैयक्तिक हिताशी संबंधित एकुण 23 माहिती अधिकार अर्ज नमुने मिळवा, शुल्क 199 रूपये मात्र RTI application format pricing

सोबत मिळवा माहिती अधिकार अधिनियम 2005 ची प्रत, अधिनियमाशी संबंधित महत्त्वपुर्ण शासन निर्णय, अर्ज प्रक्रिया व इतर तपशील व पहिल्या 3 अर्ज प्रक्रियेसाठी What’s App द्वारे मार्गदर्शन


आपल्याला हव्या असलेल्या विषयाशी संबंधित नमुना अर्ज मिळवा, शुल्क 35 रूपये मात्र

व सोबत मिळवा माहिती अधिकार अधिनियम 2005 ची प्रत , अधिनियमाशी संबंधित महत्त्वपुर्ण शासन निर्णय, अर्ज प्रक्रिया व तपशील