RTI Drafting Service's

2 अर्ज/तक्रार/निवेदन याच्यावर केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील मिळवा.

35.00

Word/Documents फाईल स्वरूपात
वैधता 2 वर्ष
अधिक माहिती साठी अर्जांची यादी बघा

Category:

अर्ज/तक्रार/निवेदन याच्यावर केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील मिळवा.आपण दाखल केलेल्या तक्रार ,निवेदन अर्जावर कार्यवाही झालेली नसल्यास, या अर्जाद्वारे केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील मागवा. सदर अर्जाचा संदर्भ द्यावा.व दाखल केलेल्या तक्रार,निवेदन याची झेरॉक्स सोबत जोडावी, अर्ज ईमेल द्वारा मिळवा..